LUẬT DOANH NGHIỆP 2014: Người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp

Luật doanh nghiệp 2014 được trích dẫn nguyên văn nội dung sau đây:  ĐĂNG KÝ NHÃN HIỆU TẠI ĐÀ NẴNG

VỐN ĐIỀU LỆ

Vốn điều lệ là số vốn do các thành viên, cổ đông góp hoặc cam kết góp vốn và được ghi vào Điều lệ công ty....

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT LÀ GÌ?

Người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp được hiểu như sau:

HỒ SƠ ĐĂNG KÝ DOANH NGHIỆP

Hồ sơ đăng ký doanh nghiệp bao gồm những gì? Thủ tục đăng ký như thế nào?...

Trình tự, thủ tục đăng ký doanh nghiệp

Theo Luật Doanh nghiệp 2014 Quy định trình tự, thủ tục đăng ký kinh doanh như sau:

Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh

Doanh nghiệp được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp khi có đủ các điều kiện sau đây:

Quy định về tài sản góp vốn kinh doanh

Tài sản góp vốn vào doanh nghiệp bao gồm những gì? Tiền mặt có được góp vốn hay không?

Quy định về cách đặt tên Doanh nghiệp

Cách đặt tên doanh nghiệp như thế nào là đúng Luật Doanh nghiệp? Những điều cấm đặt tên doanh nghiệp và đặt tên nước ngoài sẽ như thế nào?

Thành lập Chi nhánh, văn phòng đại diện và địa điểm kinh doanh của doanh nghiệp

Thành lập Chi nhánh, văn phòng đại diện và địa điểm kinh doanh của doanh nghiệp cần những thủ tục......

Cách thức thay đổi vốn điều lệ

Muốn thay đổi vốn điều lệ công ty TNHH một thành viên, 2 thành viên trở lên được quy định như sau....

Cơ cấu tổ chức quản lý công ty TNHH 2 thành viên trở lên

Cơ cấu tổ chức quản lý công ty là một phần rất quan trọng trọng việc tổ chức bộ máy quản lý tốt nhất. Cách thức triệu tập HĐTV,.....

Quy định chung về cổ phần công ty

Cổ phần là gì? Cổ Phần được quy định như thế nào? Theo Luật Doanh Nghiệp 2014, quy định...

Quyền và nghĩa vụ của các loại cổ đông trong Công Ty Cổ Phần

Công ty Cổ phần có các loại cổ đông gì? Quyền và nghĩa vụ của từng loại cổ đông đó như thế nào?.....Theo Luật Doanh Nghiệp 2014 ban hành ngày 26 tháng 11 năm 2014, Cổ phần công ty được quy định như sau:

Quy định về Bán, Chuyển nhượng cổ phần, phát hành trái phiếu

Theo Luật Doanh nghiệp 2014, Cách thức chào bán cổ phần, chuyển nhượng hay phát hành trái phiếu được quy định như sau:......

Quy định về đại hội đồng cổ đông

Theo Luật Doanh nghiệp 2014, Cách thức chào bán cổ phần, chuyển nhượng hay phát hành trái phiếu được quy định như sau:

Thẩm quyền triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông

Theo Luật Doanh nghiệp 2014, Cách thức chào bán cổ phần, chuyển nhượng hay phát hành trái phiếu được quy định như sau:

Danh sách cổ đông có quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông

Theo Luật Doanh nghiệp 2014, Cách thức chào bán cổ phần, chuyển nhượng hay phát hành trái phiếu được quy định như sau: