Thành lập Chi nhánh, văn phòng đại diện và địa điểm kinh doanh của doanh nghiệp

Thành lập Chi nhánh, văn phòng đại diện và địa điểm kinh doanh của doanh nghiệp cần những thủ tục......

Cách thức thay đổi vốn điều lệ

Muốn thay đổi vốn điều lệ công ty TNHH một thành viên, 2 thành viên trở lên được quy định như sau....

Cơ cấu tổ chức quản lý công ty TNHH 2 thành viên trở lên

Cơ cấu tổ chức quản lý công ty là một phần rất quan trọng trọng việc tổ chức bộ máy quản lý tốt nhất. Cách thức triệu tập HĐTV,.....

Quy định chung về cổ phần công ty

Cổ phần là gì? Cổ Phần được quy định như thế nào? Theo Luật Doanh Nghiệp 2014, quy định...

Quyền và nghĩa vụ của các loại cổ đông trong Công Ty Cổ Phần

Công ty Cổ phần có các loại cổ đông gì? Quyền và nghĩa vụ của từng loại cổ đông đó như thế nào?.....Theo Luật Doanh Nghiệp 2014 ban hành ngày 26 tháng 11 năm 2014, Cổ phần công ty được quy định như sau:

Quy định về Bán, Chuyển nhượng cổ phần, phát hành trái phiếu

Theo Luật Doanh nghiệp 2014, Cách thức chào bán cổ phần, chuyển nhượng hay phát hành trái phiếu được quy định như sau:......

Quy định về đại hội đồng cổ đông

Theo Luật Doanh nghiệp 2014, Cách thức chào bán cổ phần, chuyển nhượng hay phát hành trái phiếu được quy định như sau:

Thẩm quyền triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông

Theo Luật Doanh nghiệp 2014, Cách thức chào bán cổ phần, chuyển nhượng hay phát hành trái phiếu được quy định như sau:

Danh sách cổ đông có quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông

Theo Luật Doanh nghiệp 2014, Cách thức chào bán cổ phần, chuyển nhượng hay phát hành trái phiếu được quy định như sau:

Chương trình và nội dung họp Đại hội đồng cổ đông

Theo Luật Doanh nghiệp 2014, Cách thức chào bán cổ phần, chuyển nhượng hay phát hành trái phiếu được quy định như sau:

Mời họp Đại hội đồng cổ đông

Theo Luật Doanh nghiệp 2014, Cách thức chào bán cổ phần, chuyển nhượng hay phát hành trái phiếu được quy định như sau:

Thực hiện quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông

Theo Luật Doanh nghiệp 2014, Cách thức chào bán cổ phần, chuyển nhượng hay phát hành trái phiếu được quy định như sau:

Điều kiện tiến hành họp Đại hội đồng cổ đông

Theo Luật Doanh nghiệp 2014, Cách thức chào bán cổ phần, chuyển nhượng hay phát hành trái phiếu được quy định như sau:

Thể thức tiến hành họp và biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông

Theo Luật Doanh nghiệp 2014, Cách thức chào bán cổ phần, chuyển nhượng hay phát hành trái phiếu được quy định như sau:

Hình thức thông qua nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, Điều kiện để nghị quyết được thông qua

Theo Luật Doanh nghiệp 2014, Cách thức chào bán cổ phần, chuyển nhượng hay phát hành trái phiếu được quy định như sau:

Thẩm quyền và thể thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông

Theo Luật Doanh nghiệp 2014, Cách thức chào bán cổ phần, chuyển nhượng hay phát hành trái phiếu được quy định như sau:

Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông

Theo Luật Doanh nghiệp 2014, Cách thức chào bán cổ phần, chuyển nhượng hay phát hành trái phiếu được quy định như sau:

Yêu cầu hủy bỏ nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, Hiệu lực các nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông

Theo Luật Doanh nghiệp 2014, Cách thức chào bán cổ phần, chuyển nhượng hay phát hành trái phiếu được quy định như sau: